Allt om och för båtar, och lite till

Kategori: Fartyg

Viktiga saker att komma ihåg vid transport till sjöss

All last som transporteras till sjöss ska hanteras korrekt, inklusive lagring, separering och säkring. Detta för att inte utgöra en säkerhetsrisk för fartyget. Farligt gods är ämnen och föremål som kan innebära skador på liv och hälsa och kan skada människor, djur och miljön vid sjötransport. När det gäller dessa ämnen finns det en uppsättning regler som ska efterföljas noggrant (IMDG-koden). Koden beskriver specifikt hur man ska märka, förpacka, deklarera och separera varor under en transport till sjöss.

Vid frakt av varor ska man skilja mellan alla förpackade varor och vad som är bulkgods. Förpackade produkter som burkar och tunnor ska vara inneslutna i containrar. Bulktransport avser lastning av last direkt i båtens lastutrymme. Det är med andra ord förpackat, vanligtvis lastat i bulk.

Deklarera ditt farliga gods

Fartyg som transporterar gods som anses farligt eller förorenande, oavsett storlek, ska lämna in så kallade Deklarationsformulär för farligt gods. Denna rapport gäller fartyg som avgår från svenska hamnar eller hamnar eller ankommer från hamnar utanför EU och är avsedda för svenska hamnar eller hamnar. Denna information är obligatorisk och ska skickas elektroniskt till den svenska sjöfartsuppringaren genom ett system som kallas ”Maritime Single Window” (MSW), som är ett rapporteringssystem som drivs av Sjöfartsverket.

Transportera farligt gods till sjöss

Farligt gods kan transporteras på många olika sätt och de vanligaste sätten är via lastbil, järnväg eller båt. Att transportera farligt gods eller delta i en sådan transport ställer höga krav på de inblandade parterna. De som är involverade måste ha genomgått en utbildning inom transport av farligt gods då säkerheten är mycket viktig. Den här typen av utbildning går under namnet ADR-utbildning och den måste gås av både föraren och alla inblandade i transporten. Amasis Kemikonsult erbjuder den här typen av utbildning och utbildar många personer och företag varje år. Utöver ADR-utbildningar erbjuder de även tjänster som säkerhetskonsult när det gäller kemikalier.

I dagsläget är det många företag som saknar just en säkerhetskonsult, vilket såklart inte är bra. Att ha en säkerhetskonsult som ser över dina dokument är mycket viktigt ur en säkerhetssynpunkt och något som alla företag som hanterar olika typer av kemikalier bör ha.

Transport av farligt gods till sjöss

Sjötransporter är dominerande när farligt gods lämnar eller anländer till Sverige. Vid transport till sjöss betraktas varje fartyg som en isolerad enhet där fartygets besättning och utrustning är det enda man har tillgång till vid en olycka. Av denna anledning finns det hårda krav på separation av farligt gods och att godset alltid måste vara identifierbart genom exempelvis märkning eller dokumentation. Till skillnad från landtransport är kraven till sjöss mycket högre.

Amasis

Om du behöver hjälp av en säkerhetsrådgivare vid transport av farligt gods ställer Amasis alltid upp och hjälper dig. Amasis grundades 1995 och har sedan dess utvecklats till en kraftfull aktör på marknaden inom kemikaliehantering och säkerhetsdatablad. Amasis har som idé att erbjuda företag konsulttjänster inom miljövård, hantering av farligt gods och kemikaliehantering. Alla som arbetar på Amasis har en akademisk utbildning och ett nära samarbete med konsulter från andra europeiska länder.

Militärfartyg

Ett militärfartyg är en extremt stor båt med olika typer av utrustning beroende på vad den används till.

Bevakningsbåt

I Sverige mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken bevakningsbåtar förnyelse där i stort sett stor del av systemen ombord ersattes av ny och modern teknik. I och med denna förnyelse blev bevakningsbåtarna en ny fartygstyp, Bevakningsbåt typ 88. Utöver ubåtsjakt används Bevakningsbåt typ 88 för bevakning av havsområden, försvar av kustområden samt bevakning av skyddsobjekt. Den används även till för uppgifter som sjötrafikkontroll och sjöräddning.

Krigsfartyg

Även kallade örlogsfartyg, dessa fartyg är avsedda för militära ändamål och oftast försedda med artilleri, luftvärn, målsökande robotar, minor och andra liknande vapen. Dessa används för att under krig till havs bekämpa andra fartyg och båtar. Örlogsfartygen är utrustade med extremt pansar för att kunna klara av strid och mycket extremt vatten, utrustade med starka motorer och propellrar för att snabbt och enkelt kunna starta och avveckla en strid.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén