BAM är en utbildning för chefer och skyddsombud som omfattar ämnen som metoder för att hantera den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Kursen är viktig eftersom den ger de anställda de kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Målet med BAM är att öka säkerheten och hälsan på arbetsplatsen genom att minska riskerna i samband med arbetsuppgifter.

BAM består av fyra moduler

1) Hantering av risker på arbetsplatsen

2) Kommunikation och samråd

3) Hantering av psykisk hälsa och säkerhet

4) Fysisk hälsa och säkerhet

Varje modul innehåller flera lektioner som behandlar specifika ämnen som rör hantering av risker på arbetsplatsen. Den första modulen om hantering av risker på arbetsplatsen omfattar till exempel ämnen som identifiering av faror, bedömning av risker och genomförande av kontroller. Den andra modulen om kommunikation och samråd omfattar ämnen som effektiv kommunikation, samrådsprocesser och konfliktlösning. Den tredje modulen om hantering av psykisk hälsa och säkerhet omfattar ämnen som stresshantering, stödprogram för anställda och förebyggande av mobbning. Den fjärde modulen om fysisk hälsa och säkerhet omfattar ämnen som ergonomi, halkolyckor, fallolyckor och elsäkerhet.

BAM är en omfattande utbildning på Branschutbildarna som täcker ett brett spektrum av ämnen med anknytning till säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Genom att slutföra alla fyra modulerna kommer chefer och säkerhetsrepresentanter att ha en stark kunskapsgrund om hur man identifierar faror, bedömer risker, genomför kontroller, kommunicerar effektivt, löser konflikter, hanterar stress, förebygger mobbning, förbättrar ergonomin, förebygger halkolyckor och fallolyckor och är säker vid elektrisk utrustning.